Αυτός ο ιστότοπος έχει παραχθεί για τις ανάγκες της ψυχοκοινωνικής επανένταξης ΑΜΕΑ και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείο ή τις Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. ""This website was produced fo rpsychosocial rehabilitation purposes and represents the views of its authors on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Special Service Health& Social Solidarity or the European Commission and should not be relied upon as a statement of the Ministry's or Commission's views. The Special Service does not guarantee the accuracy of the data included in this website, nor does it accept responsibility for any use