ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ Α.μ.Κ.Ε. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ Ή ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.


Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»προτίθεται να μισθώσει ακίνητο στην Πόλη του Άργους ή του Ναυπλίου προκειμένου να αναπτύξει και να λειτουργήσει Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα έως 65  ετών  με  ψυχικές διαταραχές  και  σοβαρά  ψυχοκοινωνικά  προβλήματα,  στην  Περιφερειακή   Ενότητα Αργολίδας, Τομέας Ψυχικής Υγείας Αρκαδίας - Αργολίδας - Λακωνίας.

Το Οικοτροφείο θα αναπτυχθεί σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Υγείας Γ3α, β/ Γ.Π. οικ.45210/1 2-06- 2019 Έγκρισης σκοπιμότητας.

Η ανάπτυξη και λειτουργία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας θα χρηματοδοτηθεί από πόρους ΕΣΠΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πελοπόννησος») και από το Υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα, τα κτίρια που θα στεγάσουν τα οικοτροφεία των δεκαπέντε (15) ενήλικων ατόμων έως 65 ετών με Ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα οφείλουν να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην Γ.Π./ οικ.107931/22-11-2013 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Επικαιροποιήση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ».

Η μίσθωση εμπίπτει στις επαγγελματικές μισθώσεις, με υπογραφή πρώτου μισθωτηρίου συμβολαίου για 10 έτη. Ο ιδιοκτήτης απαραιτήτως πρέπει να συναινέσει  σε  εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης προκειμένου το κτίριο να διαθέτει λειτουργικότητα και να παρέχει ασφάλεια στον πληθυσμό  που  θα  φιλοξενήσει,  όπως  αναφέρεται  παραπάνω.

Σε  όλα  τα κτίρια που  θα  προταθούν  προς  επιλογή  θα  ελεγχθεί  η  νομιμότητα  κατασκευής,  η εκπλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται  από  τους  σχετικούς κανονισμούς καθώς και η λειτουργικότητα του κτιρίου.

Χαρακτηριστικά κτιρίου:

 

  • Να ευρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Άργους-Ναυπλίου
  • Το κτίριο να διαθέτει 400 τ.μ.περίπου χώρους (με άδεια χρήσης κύριας κατοικίας ή

ξενοδοχείου)

  • 200 τ.μ., κατ' ελάχιστον, βοηθητικούς χώρους
  • Αν η άδεια του δεν είναι κύριας κατοικίας ή ξενοδοχείου να μπορεί να γίνει αλλαγή  χρήσης
  • Μπορεί να είναι σε ένα ή και δύο επίπεδα .


Επειδή η δαπάνη μίσθωσης συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες της συγχρηματοδότησης θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα του κτιρίου με αναμονή χρόνου μέχρι την έκδοση της Απόφαση Ένταξης. Εκτιμάται χρονικό διάστημα 3 μηνών.

Η    παρούσα    πρόσκληση    εκδήλωσης    ενδιαφέροντος    αναρτάται   για 30 ημέρες.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 10/3/2019.

Τη διαθεσιμότητα  του κτιρίουτην περιγραφή του κτιρίου, το μίσθωμα αυτού καθώς επίσης και συνημμένη υπεύθυνη δήλωση για αποδοχή εκτέλεσης  εργασιών  διαμόρφωσης  και των λοιπών  όρων θα πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσμίας  στο  email: evaggelismosamke1@gmail.com ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Π. Σοφικίτη 1, Άσσος Κορινθίας, 20006. 

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από την ορισμένη με απόφαση ΔΣ τριμελή επιτροπή.


Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 10:00-14:00, στο τηλέφωνο: 6949112665.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Εβελίνα Ποτήρη

Συγχρόνως με την παρούσα αναρτάται και η Γ. Π./ οικ.107931/22-11-2013 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας .

 

ypeythini-dilosi.docx

Αγγελία Κτιρίου και Κριτήρια Αξιολόγησης.docx

9913465ΦΥΟ-ΦΚΩ (1).pdf 


Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Κωνσταντίνος Ποτήρης


email: evaggelismosamke1@gmail.com

τηλ. 6949112665 ή 6936169168