Κατόπιν της διαδικασίας υποβολής φακέλου συμμετοχής στη πρόκληση (ΑΔΑ:ΨΙΤΣ465ΦΥΟ-1Σ2) , η Επιτροπή αξιολόγησης του Υπουργείου Υγείας μας κοινοποίησε το αποτέλεσμα ότι ο φορέας μας "Ευαγγελισμός Αμκε¨επιλέχθηκε κατάλληλος για την ανάπτυξη της Ε' Μονάδας Οικοτροφείου στην περιοχή του Άργους ή Ναυπλίου.

!! Σημ. Οι δομές Αττικής δεν θα αναπτυχθούν από τον Φορέα μας !!

Ως εκ τούτου θα ακολουθήσει ενημέρωση στους επιτυχόντες υποψήφιους που είχαμε συμπεριλάβει στη λίστα στελέχωσης του προσωπικού.